«Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk» og den mer spesifikke  «Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon» er gjeldende regelverk hos Vestnorsk filmsenter. Forskriften er felles for NFI og alle de regionale aktørene, men praksis kan variere litt fra region til region. Vestnorsk filmsenter forvalter ikke alle tilskuddsordningene som blir omtalt i Forskriften.

Vestnorsk filmsenters retningslinjer (under) presiserer hva som gjelder hos oss.

Løpende behandling av utviklingssøknader

Retningslinjer for Vestnorsk filmsenter

Kapittel 1: Hva støtter Vestnorsk filmsenter

# 1.1. Utvikling og produksjon av kortfilm (også animasjon) og dokumentarfilm

Utviklingsstøtte for dokumentarfilm/dokumentarserier
Med utgangspunkt i et manuskript eller en prosjektbeskrivelse kan det gis støtte til en videreutvikling av prosjektet fram til en eventuell produksjonsbeslutning kan fattes. Utviklingstilskudd er for prosjekter som er på et tidlig utviklingsstadium. Denne tilskuddsordningen skal videreutvikle prosjekter til et nivå hvor produsenter og finansiører kan ta stilling til produksjon. Vi anser et utviklingsprosjekt som et selvstendig prosjekt som skal budsjetteres og beskrives uavhengig av produksjon.

Utviklingsstøtte for kortfilm
Det kan i særlige tilfeller gis støtte til utvikling av novellefilm og animasjonsfilm. Kun unntaksvis gis det utviklingsstøtte til kortfilm.

Produksjonsstøtte for kortfilm og dokumentarfilm
Hel- eller delfinansiering av innspilling og ferdigstillelse av et prosjekt med utgangspunkt i mottatt søknad med manuskript, prosjektbeskrivelse og/eller pilot. Produksjonstilskudd er for prosjekter som er ferdig bearbeidet frem til produksjonsbeslutning.

# 1.2. Bransjehevende tiltak
Det gis støtte til bransjeutviklende tiltak og kompetanseutvikling, som reisestøtte, seminarstøtte, deltakeravgift på kurs, rekrutteringsstipend /hospitering og andre tiltak som fremmer filmområdet i regionen. Prosjekter vi har vært med å støtte og viktige europeiske kurs/workshops prioriteres.

# 1.3. Utvikling av langfilm og tv-serier
Det gis støtte til utvikling av lange formater. Med utgangspunkt i et skriftlig idéutkast eller synopsis kan man få støtte til å utarbeide et manuskript/treatment/pilot o.a. Tilskuddene kan gis til manuskriptutvikling, forundersøkelser eller research.

# 1.4. Manusveiledning av alle formater
Det tilbys manusveiledning av profesjonell dramaturg. Dette innebærer ingen økonomisk støtte, kun veiledning.

# 1.5. Interaktive produksjoner
Det gis støtte til utvikling av interaktive produksjoner. Med interaktive produksjoner menes dataspill eller annen digital audiovisuell produksjon som forutsetter brukermedvirkning. Støtte til spillutvikling behandles med vekt på manus/ historiefortelling og det visuelle konseptet som presenteres ved søknaden. Det er et premiss at støtten skal være første ledd i utvikling av spillkonseptet. 

# 1.6. Markeds- og lanseringsstøtte, kopi, teksting og etterarbeid
Det gis ikke støtte til disse formål. Markeds- og lanseringsutgifter skal normalt inkluderes i produksjonssøknaden. Eget tilskudd gis unntaksvis til filmer med spesielt stort potensiale der dette ikke var tydelig når produksjonssøknad ble laget.

Kapittel 2: Hvem støtter Vestnorsk filmsenter:

# 2.1. Krav til søker
Alle profesjonelle filmskapere som produserer i tilknytning til filmmiljøet på Vestlandet, kan søke tilskudd hos oss. Med dette forstås en produksjon som produseres av et uavhengig audiovisuelt produksjonsselskap registrert på Vestlandet og med sitt hovedvirke på Vestlandet, med mulige unntak. Med Vestlandet forstås fylkene Vestland og Møre og Romsdal. Prosjekter kan bli vurdert individuelt dersom de har en tydelig forankring i regionen.

Det innebærer at søkeren må være et selskap som:

- har audiovisuell produksjon som sitt hovedformål
- er registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret med næringskode
59.110 Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
- har kontoradresse på Vestlandet, og skatter til kommune på Vestlandet
- ikke har det offentlige som hovedeier eller har vesentlige forretningsmessige bindinger til den primære visningsplattformen for prosjektet.

# 2.2. Filmskapere uten produsent
Det kan i særlige tilfeller gis støtte opp til 30 000,- for utvikling og produksjon av mindre omfattende prosjekter, uten at filmskaperen har produsent.

# 2.3. Utviklingsstøtte til dokumentar i to omganger
Det kan i særlige tilfeller gis utviklingsstøtte i to omganger til dokumentarfilm.

# 2.4. Prokura
Det er produksjonsselskapet ved produsent og daglig leder med prokura som mottar tilskudd og underskriver tilskuddskontrakten sammen. Dersom produsenten slutter i filmselskapet, skal dette meldes umiddelbart til Vestnorsk filmsenter. Dersom ikke annet er avtalt, følger prosjektet produksjonsselskapet.

# 2.5. Produksjonsselskap som ikke har sitt hovedvirke på Vestlandet
Selskap som ikke er registrert innenfor Vestnorsk filmsenter geografiske område, kan i særskilte tilfeller bli vurdert for støtte ut i fra tilknytningen til og bruken av lokale ressurser. Dersom selskapet har lokal co-produsent, skal co-produsenten ha ansvar for den lokale andel av produksjonen. Tilskudd til produksjonsselskap utenfor vårt område vil dog avhenge av den totale søknadsmengden til Vestnorsk filmsenter til enhver tid.

# 2.6. Studentfilm og studenter
Film som er en del av en utdanning kan ikke motta støtte.

# 2.7 Oppdragsfilm
Det gis ikke støtte til oppdragsfilm, reklamefilm eller andre produkter kjøpt og betalt av private eller offentlige selskap.

# 2.8 Kvinneandel
Ved ellers like forhold prioriteres prosjekter med kvinner i ledende funksjoner (regi, manus, produsent). Det er et mål at kvinneandelen i disse funksjonene over tid skal utgjøre 50 %.

Kapittel 3: Definisjoner:

# 3.1. Tilbakebetaling/krav
Dersom forutsetningen for en bevilgning endres etter at støtte er innvilget, kan Vestnorsk filmsenter kreve hele eller deler av tilskuddet tilbakebetalt. Ved endringer i forutsetningene for tilskudd, skal Vestnorsk filmsenter varsles om dette skriftlig, og deretter drøfte med prosjektets hovedansvarlige om tilskuddet kan beholdes eller må helt eller delvis tilbakebetales.

# 3.2. TV-avtale ved søknad om støtte til dokumentarfilm og tv-serier
Vestnorsk filmsenter krever, i utgangpunktet, ikke tv-avtale for å kunne gi tilskudd.

# 3.3. Språk
Alle søknader skal rettes skriftlig til Vestnorsk filmsenter på norsk, om ikke annet er avtalt.

# 3.4. Krav til innhold i søknaden

Søknad om Utviklingsstøtte
• Idéskisse/synopsis/treatment
• Definert problemstilling og målbeskrivelse
• Kalkyle for prosjektet
• Finansieringsplan
• Fremdriftsplan
• Nøkkelpersoner i stab inklusive minicv for produsent, regi og manus
Søknad om Produksjonsstøtte
• Ferdig utarbeidet manuskript/treatment
• Kalkyle utarbeidet på godkjent skjema (last ned fra NFI)
• Fremdriftsplan
• Stabsliste inklusive minicv for produsent, regi, manus
• Finansieringsplan
• Visnings- og distribusjonsplan
• Likviditetsplan med spesifikasjon av egenfinansiering
• Produksjonsplan med antatt ferdigstilling av filmen
• Navn på registrert eller statsautorisert revisor og regnskapsfører

# 3.5. Krav til produksjonsselskapet
Etter at tilsagn om produksjonstilskudd foreligger, kan ikke produksjonsselskapet foreta vesentlige endringer i manuskript og/eller kunstneriske, produksjonsmessige, økonomiske, tekniske, markedsmessige eller rettighetsmessige forutsetninger uten at dette skriftlig forelegges for og godkjennes av Vestnorsk filmsenter. Søknaden må følges av ny kalkyle og finansieringsplan. Produksjonsselskapet plikter å holde Vestnorsk filmsenters løpende orientert om prosjektets fremdrift.
Produksjonsselskapet har ansvar for formuesforvaltning og regnskapsføring. Produksjonsselskapet plikter å gjøre regnskapsfører og evt. revisor kjent med disse retningslinjene og retningslinjene for føring av filmregnskap. Produksjonsselskapet plikter videre å oppbevare regnskapet i ti år, jf. regnskapsloven § 11, og skal i denne perioden fremlegge regnskapet på anmodning fra Vestnorsk filmsenter.
Det skal føres prosjektregnskap for produksjonen. Prosjektregnskapet skal inneholde kostnader og inntekter (finansiering) og føres i henhold til instruks for føring av regnskap for audiovisuelle produksjoner. Når produksjonsselskapet vurderer hvorvidt produksjonen skal kjøpe eller leie utstyr, skal det alternativet som er billigst for produksjonen velges. Eventuelle egne ytelser og leie av eget utstyr skal ikke overstige markedspris.

# 3.6. Søknadsbehandling
Tilskudd gis etter søknad. Det er normalt 5 søknadsfrister i året for
kort- og dokumentarprosjekter og utvikling langfilm/tv-serier. Disse kunngjøres på Vestnorsk filmsenters nettsider. Det er 4-6 ukers behandlingstid på innsendte søknader. Administrasjonen v/daglig leder innstiller til styret. Endelig vedtak om støtte gjøres av styret.

Klageadgang
Vedtak gjort av Vestnorsk filmsenter filmsenter kan påklages ifølge Forvaltningsloven.

Vedtaket kan iflg. Forvaltningslovens bestemmelser §28 og §29 påklages innen 3 uker fra underretning om vedtaket er mottatt. Vestnorsk filmsenters styre er første klageinstans, endelig Klageinstans er Klagenemda for mediesaker (Medieklagenemda).

Klagen skal være skriftlig og inneholde:

  • referanse til vedtak det klages på
  • årsak til klagen
  • endringer som ønskes
  • dato og signatur

Klage sendes til Vestnorsk filmsenters styre (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.), som jfr. Forvaltningsloven §33, kan omgjøre vedtaket. Om vedtaket opprettholdes forbereder styret saken og sender den til Medieklagenemda. Se mer om saksgangen til nemden her.

________

Nyttige lenker

Honorarsatser og avtaler
Norsk Filmforbund  
Virke Produsentforeningen
Dramatikerforbundet

Retningslinjer for føring av filmregnskap fra januar 2017
Retningslinjer

Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll
Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll
Mal_Særattestasjon_revisjon

Pliktavlevering - film og levende bilder
Nasjonalbiblioteket ang pliktavlevering