Formål
Vestnorsk filmsenter satser på lokale filmskapere og skal bidra til å bygge en bærekraftig filmbransje. Vestnorsk filmsenter skal sikre at film av høy kunstnerisk kvalitet blir produsert i regionen og skal bidra til at filmer fra Vestlandet kommer ut i verden.

Vestnorsk filmsenter skal bidra til kunstnerisk, bærekraftig og faglig utvikling av vestnorsk filmproduksjon. Dette innebærer at Vestnorsk filmsenter skal kanalisere økonomisk støtte til regionens profesjonelle bransje gjennom tilskudd til fiksjon og dokumentar. Gjennom tiltak skal Vestnorsk filmsenter videre bidra til at kulturpolitiske, næringsmessige og filmfaglige målsettinger innen filmfeltet innfris og at filmbransjen er konkurransedyktig både nasjonalt og internasjonalt.

Den regionale filmsatsingen er også en del av den samlede nasjonale filmpolitikken.

Styringsdokumenter
Vestnorsk filmsenter følger gjeldene forskrift gitt av Kulturdepartementet «Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk» og den mer spesifikke «Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon», samt Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill og Forskrift om tilskudd til filmformidling. Forskriftene er felles for NFI og de regionale filmsentre og filmfond. Praksis og prioriteringer kan variere noe fra region til region. Noen ordninger er nasjonale og forvaltes kun av NFI.

Vestnorsk filmsenter skal
- Forvalte tilskuddsmidler til utvikling og produksjon av kortfilm og dokumentarfilm og bidra til utvikling av spillefilm, serier og spill.
- Støtte, utvikle og arrangere kompetansehevende tiltak.
- Bidra til å ivareta talentutvikling

Våre tilskuddsordninger
- Utvikling og produksjon kortfilm
- Utvikling og produksjon dokumentarfilm – enkeltstående og serier
- Samproduksjoner – produksjon
- Utvikling spillefilm, serier og spill
- Kompetansehevende og bransjeutviklende tiltak
- Talentutvikling
- Filmkulturelle tiltak

Tilskuddsordninger - utvikling og produksjon

  • Utviklingsstøtte og produksjonsstøtte kortfilm


I hovedsak prioriteres produksjonsstøtte til kort fiksjon. Det kan gis støtte til utvikling animasjonsfilm, da med vekt på det visuelle arbeidet. Unntaksvis gis det manusstøtte til kortfilm.

Produksjonstilskudd gis for prosjekter som er ferdig bearbeidet frem til produksjonsbeslutning med utgangspunkt i mottatt søknad med vekt på manuskript og prosjektbeskrivelse.

  • Utviklingsstøtte og produksjonsstøtte for enkeltstående dokumentarfilm og dokumentarserier


Utvikling
Med utgangspunkt i et manuskript eller en prosjektbeskrivelse gis det støtte til en utvikling av prosjektet fram til en eventuell produksjonsbeslutning kan fattes. Denne tilskuddsordningen skal utvikle prosjekter til et nivå hvor produsenter og finansiører kan ta stilling til produksjon. Vestnorsk filmsenter anser et utviklingsprosjekt som et selvstendig prosjekt som skal budsjetteres og beskrives uavhengig av produksjon. Utviklingsstøtte til dokumentar kan gis i flere omganger. Her vektlegges de videre mulighetene for fullfinansiering og gjennomføring av prosjektet frem til ferdig produksjon. Ved vurdering av annengangs og unntaksvis tredjegangs utviklingsstøtte, legges det særlig vekt på lanseringsstrategi og visningsplattformer.

Produksjonsstøtte
Gis etter en helhetlig vurdering av manus, produksjonsbeskrivelse, pilot, finansieringsplan og fremdriftsplan. Plan for markedsføring og lansering vurderes også. Det kan vurderes støtte til produksjon uten at det foreligger visningsavtaler, men ved produksjonsstøtte av dokumentarserier vektlegges særlig krav til visningsplattform.

  • Samproduksjoner

Det gis produksjonsstøtte til utenlandske samproduksjoner der det regionale produksjonsselskap søker som minoritetsprodusent. Her vektlegges i hvor stor grad tilskuddet fremmer økt kompetanse, internasjonal nettverksbygging og bruk av regionens ressurser.

Ved samproduksjoner med prosjekt fra andre regioner, står hovedprodusent som søker. Det kan gis støtte til produksjon, ikke utvikling. Her vektlegges betydelig regional forankring, ut fra nøkkelfunksjoner eller annen bransjefremmende gevinst eller kompetanseheving som kommer regionen til gode. Dersom selskapet har lokal samprodusent, skal samprodusenten ha ansvar for den lokale andel av produksjonen. Tilskudd til produksjonsselskap utenfor Vestnorsk filmsenters nedslagsfelt vil dog avhenge av den, til enhver tid, totale søknadsmengden.

  • Utvikling av spillefilm og serier

Det gis støtte til utvikling av lange formater. Med utgangspunkt i et skriftlig idéutkast eller synopsis kan det gis tilskudd til å utarbeide et treatment eller manuskript. I noen tilfeller kan det også gis støtte til forundersøkelser eller research.

  • Utvikling spill - Interaktive produksjoner

Med interaktive produksjoner menes dataspill eller annen digital audiovisuell produksjon som forutsetter brukermedvirkning. Støtte til spillutvikling behandles med vekt på manus/ historiefortelling og det visuelle konseptet. Det er et premiss at støtten skal være første ledd i utvikling av spillkonseptet. 

Krav til søker
- må ha sitt hovedvirke i Vestland eller Møre og Romsdal fylkeskommuner
- ha audiovisuell produksjon som sitt hovedformål
- være registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret
- ha kontoradresse i regionen og skatte til kommuner i regionen
- ikke ha det offentlige som hovedeier eller ha vesentlige forretningsmessige bindinger til den primære visningsplattformen for prosjektet.
- Foretaket skal som hovedregel være organisert som et aksjeselskap

Unntak
Produksjonsselskap som ikke har sitt hovedvirke i regionen. Selskap som ikke er registrert innenfor Vestnorsk filmsenter geografiske område, kan i særskilte tilfeller bli vurdert for støtte ut fra tilknytningen til og bruken av lokale ressurser – se punkt om samproduksjon.

Følgende støttes ikke
- Produksjon av spillefilm, fiksjonsserier og spill
- Markeds- og lanseringsstøtte, teksting. Disse områdene skal normalt inkluderes i produksjonssøknaden.
- Studentfilm eller produksjoner hvor nøkkelpersoner er studenter eller skoleelever.
- Oppdragsfilm, reklamefilm, musikkvideo

Krav til søknaden
Utviklingsstøtte
- Søker må kunne dokumentere at de nødvendige rettigheter for å kunne gjennomføre prosjektet foreligger
- Prosjektbeskrivelse
- Idéskisse/synopsis/treatment
- Definert problemstilling og målbeskrivelse
- Kalkyle for prosjektet (budsjett)
- Finansieringsplan
- Fremdriftsplan
- Nøkkelpersoner i stab inklusive minicv for produsent, regi og manus
- Andre krav definert i RegPortal

Produksjonsstøtte
- Ferdig utarbeidet manuskript/treatment
- Kalkyle/budsjett med godkjent filmkontoplan (finnes i kalkyleskjema fra NFI)
- Fremdriftsplan
- Reginotat
- Stabsliste inklusive cv for nøkkelfunksjoner som regi, manus, foto
- Finansieringsplan
- Produsentnotat
- Visnings- og distribusjonsplan
- Likviditetsplan med spesifikasjon av egenfinansiering
- Produksjonsplan med antatt ferdigstilling av filmen
- Navn på registrert regnskapsfører (ved tilskudd over 200.000: også navn på statsautorisert revisor)
- Andre krav definert i RegPortal

Vilkår ved tilskudd
Forutsetninger som ligger til grunn for tilskuddet kan ikke endres uten skriftlig godkjenning fra Vestnorsk filmsenter. Vesentlige endringer i manuskript og/eller kunstneriske, produksjonsmessige, økonomiske, tekniske, markedsmessige eller rettighetsmessige forutsetninger skal forelegges og godkjennes av Vestnorsk filmsenter. Tilskuddspartner plikter å holde Vestnorsk filmsenter løpende orientert om prosjektets fremdrift.

Tilskuddet utbetales i følgende rater:
Utviklingsstøtte - Rate 1: 70%. Rate 2: 30%
Produksjonsstøtte - Rate 1: 70%. Rate 2: 20%. Rate 3: 10%

Dersom avtalte frister ikke overholdes kan tilskuddene trekkes tilbake uten ytterligere varsel. Videre henvises det til tilskuddskontrakt. All kommunikasjon skal foregå via RegPortal (RegPortal - Vestnorsk filmsenter).

Rapport og regnskap
Ved tilskudd skal det leveres skriftlig erklæring fra registrert regnskapsfører om at regnskap vil foretas i tråd med retningslinjene. Ved tilsagn over 200.000 skal det også leveres skriftlig erklæring fra statsautorisert revisor om at revisjon vil foretas i tråd med retningslinjene. Prosjektregnskap skal føres i tråd med §3 i «Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon» eller §3 og §7-2 i «Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill» og Retningslinjer for økonomiforvaltning. Produksjonsselskapet plikter å gjøre regnskapsfører og evt. revisor kjent med retningslinjene for Vestnorsk filmsenter, forskriften og retningslinjene for føring av filmregnskap.

Søknadsbehandling
Søknadene registreres og godkjennes av saksbehandler som foretar en kontroll av de formelle kravene. Søknadene behandles videre av filmkonsulent. I denne fasen kan søkere bli bedt om oppdateringer og evt. oppklarende møter. Søker kan også i denne perioden be om møte med konsulenten. Filmkonsulenten gir deretter sin vurdering og sammen med daglig leder utarbeides det en innstilling som legges frem for styret for endelig vedtak. Søknader innen kompetansehevende tiltak, talentutvikling og filmkulturelle tiltak vurderes av bransjeansvarlig i samråd med daglig leder, og rapporteres til styret som orienteringssaker. Innstillingene offentliggjøres på nettsider og i nyhetsbrev.

Prioriteringer
Vestnorsk filmsenter mottar hvert år tilskuddsbrev fra KUD, gjennom NFI, og fra våre eiere (Bergen kommune og Vestland fylkeskommune) med føringer og satsningsområder. Gjennom tilskuddsbrev fra staten skal regionale filmsentre primært støtte kortfilm, dokumentarfilm og spill, samt støtte filmbransjen gjennom kompetansehevende tiltak. Det er også åpnet opp for å kunne gi tilskudd til utvikling av spillefilm og serier. En fordelingsnøkkel utarbeidet av NFI og regionale filmsentre gir føringer og er grunnlaget for fordelingen av statens tilskudd til de regionale filmsentrene. I denne vektlegges aktivitet og måloppnåelse definert i fordelingsnøkkelen. Tilskudd til spillefilm og serier er ikke en del av fordelingsnøkkelen.

Tilskudd til prosjektene gis etter en helhetlig vurdering med vektlegging av de kunstneriske kvalitetene. Nøkkelfunksjoner som manus, regi og produsent/produksjonsselskap fra regionen prioriteres. Vestnorsk filmsenter er også opptatt av at prosjektene bidrar til en generell god aktivitet på hele filmfeltet i regionen. Vedtakene baserer seg på en samlet vurdering av og prioritering mellom søknader. Her legges kunstneriske, produksjonsmessige, økonomiske, tekniske og markedsmessige hensyn til grunn, samt graden av nyskaping i forhold til sammenlignbare prosjekter, overføringsverdi og formidling.

Vestnorsk filmsenter skal også ivareta talenter og de som søker utvikling og prosjektstøtte for første gang. Det kan prioriteres prosjekter som vurderes som talentbyggende.

Vestnorsk filmsenter kan også prioritere søknader ut fra mål om likestilling eller andre satsningsområder eller føringer som tilskuddspartnere har pålagt senteret. Disse skal komme frem av Vestnorsk filmsenters generelle informasjon.

Søknadene vurderes og prioriteres i hver søknadsrunde innenfor en gitt økonomisk ramme.

Søknader som blir innvilget får tilsendt tilskuddskontrakt med relevant informasjon. Søknader som får avslag mottar et avslagsbrev. All kommunikasjon går gjennom RegPortal (RegPortal - Vestnorsk filmsenter).

Generelt
Vestnorsk filmsenter har 5 ordinære søknadsfrister for utvikling og produksjon pr år, med en behandlingstid på inntil 7 uker. Endelig vedtak gjøres av Vestnorsk filmsenters styre. Søknadsfrister og dato for styremøter kunngjøres på filmsenterets nettsider. Søknader innen kompetansehevende tiltak vurderes løpende. Tilskudd blir offentliggjort på filmsenterets hjemmesider, i nyhetsbrev og i pressemeldinger.

Søknader skal sendes inn via RegPortal. Ved en eventuell støtte vil du motta tilskuddskontrakt og øvrig informasjon om utbetaling og rapportering i RegPortal. Tilskudd fra Vestnorsk filmsenter utbetales mot EHF faktura. Også oppdateringer og rapportering skal foregå via RegPortal.

Språk - alle søknader skal rettes skriftlig til Vestnorsk filmsenter på norsk, om ikke annet er avtalt.

Kulturtesten - for å bli vurdert må søknaden gjelde et kulturprodukt. Et kulturprodukt er et audiovisuelt verk som oppfyller minst tre av vilkårene i kulturtesten, se forskriften for detaljer.

Kjønnsbalanse - ved ellers like forhold, prioriteres prosjekter med underrepresentasjon i ledende funksjoner (regi, manus, produsent). Det er et mål at kjønnsbalansen i disse funksjonene skal være 50 -50.

Søker plikter å gjøre seg kjent med, til enhver tid, gjeldene retningslinjer og forskrifter.

Klageadgang
Vedtak gjort av Vestnorsk filmsenter kan påklages ifølge Forvaltningsloven. Vedtaket kan ifølge Forvaltningslovens bestemmelser §28 og §29 påklages innen 3 uker fra underretning om vedtaket er mottatt. Vestnorsk filmsenters styre er første klageinstans, endelig Klageinstans er Klagenemda for mediesaker (Medieklagenemda).

Klagen skal være skriftlig og inneholde:
- referanse til vedtak det klages på
- årsak til klagen
- endringer som ønskes
- dato og signatur
Klage sendes til Vestnorsk filmsenters styre (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.), som jfr. Forvaltningsloven §33, kan omgjøre vedtaket. Om vedtaket opprettholdes forbereder styret saken og sender den til Medieklagenemda. Se mer om saksgangen til nemden her.

 

Tilskuddsordninger - Kompetansehevende og bransjeutviklende tiltak, talentutvikling og filmkulturelle tiltak

Vestnorsk filmsenter skal styrke kompetansen og bærekraften til filmbransjen i regionen. I tillegg til tilskudd initierer og arrangerer Vestnorsk filmsenter regionale, nasjonale og internasjonale tiltak, i tett dialog med bransjen selv.

Vestnorsk filmsenter gir tilskudd til kompetansehevende og bransjeutviklende tiltak som skal fremme kompetansen til den enkelte og det audiovisuelle miljøet i regionen. Tiltak som helt konkret styrker eller utvikler søkers kompetanse og faglige utvikling og/eller prosjektets finansierings-, distribusjons- eller lanseringsmessige muligheter prioriteres.

Det gis støtte til bransjeutviklende tiltak og kompetanseutvikling, som reisestøtte, seminarstøtte, deltakeravgift på kurs, rekrutteringsstipend /hospitering og andre tiltak som fremmer filmområdet i regionen. Søknader som gjelder tiltak rundt prosjekter vi har vært med å støtte og viktige europeiske kurs/workshops prioriteres.

  • Kompetanseheving og bransjeutviklende tiltak

- Deltakelse (tidl. kalt reisestøtte)
- Stipender
- Kompetansehevende tiltak, arrangør

Vestnorsk filmsenter gir ikke tilskudd til
Utdanningsforløp eller til personer under utdanning
Reiser som kun har prisutdeling/mottakelse av pris som formål
Oversettelse av manus for deltakelse på kurs eller verksteder
Skuespillere og karakterer
Andre tiltak som hører inn under et filmprosjekts utviklings- eller produksjonssøknad
Tiltak som har fått støtte fra NFI eller andre regionale sentre
Har filmen fått lanseringsstøtte fra Norsk filminstitutt, gir ikke Vestnorsk filmsenter reisestøtte til samme festival

  • Talentutvikling

Vestnorsk filmsenter skal ha en overordnet oversikt over filmtilbud rettet mot barn og unge/unge talenter i regionen. Det gis også tilskudd til filmtiltak rettet mot denne gruppen, initiert og drevet av eksterne aktører.

Prioriteringer
- Tiltak initiert og drevet av andre
- Tiltak for aldersgruppen 12 til 30
- Tiltak på fritid 

  • Filmkulturelle tiltak

Vestnorsk filmsenter kan gi tilskudd til lokale filmarrangementer i regionen. Tiltakene må komme publikum til gode.

Vestnorsk filmsenter gir ikke tilskudd til
Ordinær drift av festivaler eller lignende.
Se mer informasjon og krav til søknad på våre hjemmesider

Behandling
Bransjesøknader behandles administrativt av bransjeansvarlig, i samråd med daglig leder. Søknadsfrist Talent Ung og Filmkulturelle tiltak: Årlig, blir annonsert. Søknadsfrist øvrige: Senest tre uker før tiltaket starter. Søknadene behandles kontinuerlig og innen 4-6 uker.

Vilkår ved tilskudd
Tilskuddet utbetales i følgende rater:
Deltakelse finansieringsforum, marked, festivaler o.l. - Beløpet utbetales i sin helhet.
Øvrige ordninger betales ut i to rater (70/30)

Videre henvises det til tilskuddskontrakt.

Klageadgang
Vedtak gjort av Vestnorsk filmsenter kan påklages ifølge Forvaltningsloven.
Vedtaket kan iflg. Forvaltningslovens bestemmelser §28 og §29 påklages innen 3 uker fra underretning om vedtaket er mottatt. Vestnorsk filmsenters styre er første klageinstans, endelig Klageinstans er Klagenemda for mediesaker (Medieklagenemda).
Klagen skal være skriftlig og inneholde:
- Referanse til vedtak det klages på
- Årsak til klagen
- Endringer som ønskes
- Dato og signatur


Klage sendes til Vestnorsk filmsenters styre (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.), som jfr. Forvaltningsloven §33, kan omgjøre vedtaket. Om vedtaket opprettholdes forbereder styret saken og sender den til Medieklagenemda. Se mer om saksgangen til nemden her.

________

Nyttige lenker
Fritt Ord
Fond for lyd og bilde
Norsk Filminstitutt
Mediefondet Zefyr

Honorarsatser og avtaler
Norsk Filmforbund  
Virke Produsentforeningen
Dramatikerforbundet

Retningslinjer for føring av filmregnskap
Retningslinjer

Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll
Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll
Mal_Særattestasjon_revisjon

Pliktavlevering - film og levende bilder
Nasjonalbiblioteket ang pliktavlevering 

Regionale filmsentre
Filmkraft - filmsenteret i Rogaland
Midtnorsk filmsenter

NFI -Regionale filmsentre og filmfond
Nordnorsk filmsenter
Sørnorsk filmsenter
Viken filmsenter
Østnorsk filmsenter