Søknad sendes inn via RegPortal (RegPortal - Vestnorsk filmsenter). Vestnorsk filmsenter behandler kun søknader som er levert gjennom portalen.

Vi presiserer: Støtte til deltakelse trenger ikke å være knyttet til en reise, man kan søke om støtte til deltakelse på fysiske arrangement som ikke krever reisevei, samt digitale tiltak. 

Søknaden skal inneholde:

 • CV
 • Hva reisen gjelder (navn på på festival, kurs, marked e.l.) 
 • Reisens formål 
 • Destinasjon 
 • Startdato 
 • Sluttdato 
 • Kort beskrrivelse av formålet med deltakelsen
 • Utfyllende vedlegg (dokumenter deltakelsens innhold og aktiviteter, formål og forventet effekt/resultat).
 • NB: For festivaldeltakelse skal vedlegget også inneholde lanseringsplan, samt begrunnelse for prioriteringen og eget ønske om deltakelse.
 • Dokumentasjon på tildelt plass
 • Søknadssum 
 • Budsjett og finansieringsplan som viser tiltakets totale kostnader og finansiering, andre finansieringskilder, inklusive egenfinansiering skal synliggjøres i finansieringsplan. 
Kostnader kan dekke deltakeravgift
, reise og opphold på billigste måte i inntil 3 dager (det kan gjøres unntak for tiltak over lengre tid)

 • Dokumentasjon fra arrangør om eventuelle kostnader dekket av denne skal legges ved. 
Vi forutsetter at søker dekker deler av kostnadene gjennom egenfinansiering. 
Diett dekkes ikke 
 • I tilfeller der man mener tiltaket krever at flere enn én deltar og det følgelig søkes om deltakelse for flere, ber vi om særskilt begrunnelse
 • For øvrig skal alle andre påkrevde felt i RegPortal fylles ut

Etter innsendt søknad skal all videre kommunikasjon om søknaden gjøres i RegPortal. 

Behandling:
Bransjesøknader behandles administrativt av bransjeansvarlig, i samråd med daglig leder. Søknadsfrist: Senest tre uker før tiltakets start. Unntak: Dersom tildelt plass/uttak til festival e.l ble klart senere. Søknader behandles fortløpende og innen 3 uker. 
Du vil motta svar på søknaden i RegPortal når vedtak er gjort. 

Utbetaling av støtte og rapportering:
Ved en eventuell støtte vil du motta tilskuddskontrakt og øvrig informasjon om utbetaling og rapportering i RegPortal. Rapporteringsskjema finner du HER.

MERK:
Vi forventer at man undersøker om tiltaket faller inn under støtteordninger hos NFI før søknad sendes til Vestnorsk filmsenter. Dersom tiltaket faller utenfor NFIs støtteordninger eller man får avslag, kan man søke Vestnorsk filmsenter om støtte.

Hotellavtale:
Vestnorsk filmsenter har en avtale med De Bergenske. Ta kontakt med Vestnorsk filmsenter for nærmere informasjon og rabattkode.

ANDRE TILSKUDDSORDNINGER INNEN KOMPETANSEHEVING/BRANSJEUTVIKLING
Stipender – krav til søknad