Søknad sendes inn via RegPortal (RegPortal - Vestnorsk filmsenter). Vestnorsk filmsenter behandler kun søknader som er levert gjennom portalen og som oppfyller kravene som beskrevet i det følgende:

  • Beskrivelse: Innhold og aktiviteter, formål, forventet effekt/resultat
  • Dokumentasjon på invitasjon/bekreftet plass
  • For festivaldeltakelse: Lanseringsplan, samt begrunnelse for prioriteringen og eget ønske om deltakelse
  • I tilfeller der man mener tiltaket krever at flere enn én deltar og det følgelig søkes om deltakelse for flere, ber vi om særskilt begrunnelse
  • Budsjett og finansieringsplan som viser tiltakets totale kostnader og finansiering, andre finansieringskilder, inklusive egenfinansiering skal synliggjøres i finansieringsplan. 
Kostnader kan dekke deltakeravgift
, reise og opphold på billigste måte i inntil 3 dager (det kan gjøres unntak for tiltak over lengre tid)

  • Dokumentasjon fra arrangør om eventuelle kostnader dekket av denne skal legges ved. 
Vi forutsetter at søker dekker deler av kostnadene gjennom egenfinansiering. 
Diett dekkes ikke
  • For øvrig skal alle andre påkrevde felt i RegPortal fylles ut

Behandling:
Bransjesøknader behandles administrativt av bransjeansvarlig, i samråd med daglig leder. Søknadsfrist: Senest tre uker før tiltakets start. Unntak: Dersom tildelt plass/uttak til festival e.l ble klart senere. Søknader behandles fortløpende og innen 3 uker. 
Alle får skriftlig svar.

Utbetaling av støtte og rapportering:
Ved støtte vil du motta et tilskuddsbrev på e-post. Tilskuddsbrevet inneholder informasjon om utbetaling og rapportering. Last ned mal for rapportering HER.

MERK:
Vi forventer at man undersøker om tiltaket faller inn under støtteordninger hos NFI før søknad sendes til Vestnorsk filmsenter. Dersom tiltaket faller utenfor NFIs støtteordninger eller man får avslag, kan man søke Vestnorsk filmsenter om støtte.

Hotellavtale:
Vestnorsk filmsenter har en avtale med De Bergenske. Ta kontakt med Vestnorsk filmsenter for nærmere informasjon og rabattkode.

 

ANDRE TILSKUDDSORDNINGER INNEN KOMPETANSEHEVING/BRANSJEUTVIKLING
Mentorstipend – krav til søknad
Rekrutteringsstipend/hospiteringsordning – krav til søknad