Søknad sendes inn via RegPortal (RegPortal - Vestnorsk filmsenter). Vestnorsk filmsenter behandler kun søknader som er levert gjennom portalen og som oppfyller kravene som beskrevet i det følgende:

  • Motivasjon og faglige begrunnelse for tiltaket
  • Framdriftsplan
  • Avtale med mentor 
  • Budsjett og finansieringsplan som viser tiltakets totale kostnader og finansiering, andre finansieringskilder, inklusive egenfinansiering skal synliggjøres i finansieringsplan. Kostnader kan dekke frikjøp av egen arbeidstid/honorar til mentor og reise/opphold på billigste måte
  • Vi forutsetter at søker dekker deler av kostnadene gjennom egenfinansiering. 
Diett dekkes ikke

  • For øvrig skal alle andre påkrevde felt i RegPortal fylles ut

 

Behandling:
Bransjesøknader behandles administrativt av bransjeansvarlig, i samråd med daglig leder. Søknadsfrist: Senest tre uker før tiltakets start. Søknader behandles fortløpende og innen 4-6 uker. 
Alle får skriftlig svar.

 

Utbetaling av støtte og rapportering:
Ved støtte vil du motta et tilskuddsbrev på e-post. Tilskuddsbrevet inneholder informasjon om utbetaling og rapportering.

 

ANDRE TILSKUDDSORDNINGER INNEN KOMPETANSEHEVING/BRANSJEUTVIKLING
Reisestøtte – krav til søknad

Rekrutteringsstipend/hospiteringsordning – krav til søknad