Søknad sendes inn via RegPortal (RegPortal - Vestnorsk filmsenter). Vestnorsk filmsenter behandler kun søknader som er levert gjennom portalen. Søknaden skal inneholde: 

  • CV søker 
  • CV/omtale annen part
  • Kort beskrivelse av hva stipendet skal brukes til 
  • Prosjektbeskrivelse (skal inneholde formål, motivasjon og faglig begrunnelse for stipendet, samt valg av partner og forventet effekt/resultat. Ta med konkrete aktiviteter som inngår i stipendperioden). 
  • Framdriftsplan/start-sluttdato for stipendperioden.
  • Avtale/intensjonsavtale (avtale gjort med annen part dersom denne foreligger på søknadstidspunktet. Ved et eventuelt tilskudd må avtale framlegges ved aksept av tilskudd).
  • Søknadssum 
  • Budsjett og finansieringsplan som viser tiltakets totale kostnader og finansiering, andre finansieringskilder, inklusive egenfinansiering skal synliggjøres i finansieringsplan. Kostnader kan dekke frikjøp av egen arbeidstid/honorar til mentor og reise/opphold på billigste måte
  • Vi forutsetter at søker dekker deler av kostnadene gjennom egenfinansiering. 
Diett dekkes ikke. 

  • For øvrig skal alle andre påkrevde felt i RegPortal fylles ut

Etter innsendt søknad skal all videre kommunikasjon om søknaden gjøres i RegPortal. 

Behandling:
Bransjesøknader behandles administrativt av bransjeansvarlig, i samråd med daglig leder. Søknadsfrist: Senest tre uker før tiltakets start. Søknader behandles fortløpende og innen 4-6 uker. 
Du vil motta svar på søknaden i RegPortal når vedtak er gjort. 

Utbetaling av støtte og rapportering:
Ved en eventuell støtte vil du motta tilskuddskontrakt og øvrig informasjon om utbetaling og rapportering i RegPortal. 

ANDRE TILSKUDDSORDNINGER INNEN KOMPETANSEHEVING/BRANSJEUTVIKLING
Reisestøtte – krav til søknad