Styret i Vestnorsk filmsenter vedtok i styremøte 17. juni 2020 reviderte retningslinjer for Vestnorsk filmsenters tilskuddsordninger. Revideringen er en tydeliggjøring og justering av tidligere retningslinjer og erstatter disse. Vestnorsk filmsenter oppfordrer derfor alle som skal søke støtte, om å sette seg godt inn i retningslinjene samt forskriftene Vestnorsk filmsenter er underlagt. Dette gjelder «Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk» og Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjon». Forskriftene er felles for NFI og regionale sentre og fond, men praksis og prioriteringer kan variere. Retningslinjene finner du her