Vestnorsk filmsenter søker filmkonsulent (er) i 60-80% stilling

Vestnorsk filmsenter ønsker å invitere bredt i denne utlysningen. Bransjen i regionen er i en rivende utvikling, det utvikles og produseres både innenfor fiksjon og dokumentar. Vestnorsk filmsenter vil derfor vurdere å fordele oppgavene på 2 konsulenter. En filmkonsulent i 60% stilling med fokus på kort og dokumentarprosjekter og en konsulent dedikert lange formater i en 20% stilling. Dette for å profesjonalisere og bedre ivareta hele feltet i regionen.

Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgavene vil være behandling av søknader om utviklings- og produksjonstilskudd til kort- og dokumentarfilm, samt vurdere idéutkast, synopsis og manus til spillefilm/tv-serier. Konsulenten(e) skal vurdere både kunstneriske, faglige og økonomiske sider ved prosjektene og skal i samarbeid med daglig leder fremme innstillinger til styret. Styret treffer endelig vedtak om tilskudd. Vi ønsker en filmkonsulent (er) som tar en aktiv rolle og som sammen med resten av administrasjonen jobber for å utvikle den vestlandske filmen og filmbransjen. Det kreves tett kontakt med filmmiljøet, da filmsenteret er en aktiv pådriver for utviklingen av så vel filmprosjekter som filmkompetansen i regionen. Filmkonsulenten(e) må holde seg løpende orientert om utviklingen i den nasjonale og internasjonale film- og tv-bransjen.

Kvalifikasjoner
Stillingen(e) krever relevant og dokumenterbar kunnskap og erfaring innen dramaturgi og film/tv produksjon, samt evne til å analysere og vurdere innkomne søknader og foreta kunstneriske og produksjonsmessige vurderinger. Gjennom løpende dialog med tilskuddsmottakere skal konsulenten(e) bidra til en best mulig utvikling av prosjektene. Filmkonsulenten(e) må ha gode evner til kommunikasjon og samarbeid, god muntlig og skriftlig fremstillingsevne og evne til å ta beslutninger. Interesse for kultur- og samfunnsspørsmål og kjennskap til offentlig forvaltning er en fordel. Arbeidssted er Bergen.

Betingelser
Stillingen(e) er åremål på 4 år med tiltredelse tidlig i 2021 - lønn etter avtale. Spørsmål kan rettes til daglig leder Stine Tveten, tlf: 400 69 149. Skriftlig søknad med CV sendes til post(at)vestnorskfilm.no. Om man søker stillingen som favner hele feltet merker man søknaden «filmkonsulent», ønsker man å søke stillingen som kort- og dokumentarfilmkonsulent merker man søknaden «filmkonsulent kort- og dokumentar» ønsker man å søke stillingen som langfilmkonsulent, merker man søknaden «filmkonsulent lange formater»

Søknadsfrist torsdag 22.oktober

 

Vestnorsk filmsenter (VF) er eid av Bergen kommune og Vestland fylkeskommune, med samarbeidsavtale med Møre og Romsdal fylkeskommune. Kjernevirksomheten i selskapet er å forvalte tilskudd og bidra til utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm og utvikling av spillefilm/tv-serier. Videre utvikler og arrangerer VF kompetansehevende tiltak for bransjen samt tiltak for talenter. VF er en viktig bidragsyter til utviklingen av filmbransjen på Vestlandet og forvalter i 2020 12,2 mill fra staten, samt 7 mill fra eiere og regionale samarbeidspartnere til drift, utvikling, produksjon og bransjeutviklende tiltak.
Vestnorsk filmkommisjon og Filmveksthuset BAKOM er også viktige avdelinger i VF.
Vi har kontor i Bergen og Ålesund.