Vestnorsk filmsenter gir tilskudd til kompetansehevende og bransjeutviklende tiltak som skal fremme kompetansen til det audiovisuelle miljøet i regionen. 

Det kan søkes om tilskudd til å arrangere kurs, workshops, seminar, festival og lignende tiltak som tilbyr kompetanseheving og bransjeutvikling. 

Tiltaket må komme den profesjonelle bransjen i regionen tilgode. Det kan ikke søkes om støtte til ordinær drift av festivaler eller lignende.

Vestnorsk filmsenter følger gjeldende forskrifter gitt av Kulturdepartementet «Forskrift om tilskudd til filmformidling»: §4 «Tilskudd til arrangementer og visning». Vestnorsk filmsenters retningslinjer finner du her.

Krav til søknad 
Søknad sendes inn via RegPortal (RegPortal - Vestnorsk filmsenter). Vestnorsk filmsenter behandler kun søknader som er levert gjennom portalen og som oppfyller kravene som beskrevet i det følgende:

  • Prosjektbeskrivelse: Innhold og aktiviteter, formål og målgruppe, forventet effekt/resultat
  • Informasjon om søkers dokumenterte bakgrunn og erfaring med tilsvarende tiltak
  • Beskrivelse av søker/arrangør og samarbeidspartnere
  • Fremdriftsplan
  • Budsjett og finansieringsplan som synliggjør alle kostnader og alle finansieringskilder, inklusive egenfinansiering 
  • For øvrig skal alle andre påkrevde felt i RegPortal - Vestnorsk fylles ut

 

Behandling
Bransjesøknader behandles administrativt av bransjeansvarlig, i samråd med daglig leder. Søknadsfrist: Senest tre uker før tiltakets start. Søknader behandles kontinuerlig og innen 4-6 uker. Alle får skriftlig svar.

Utbetaling av støtte og rapportering:
Ved støtte vil du motta et tilskuddsbrev på e-post. Tilskuddsbrevet inneholder informasjon om utbetaling og rapportering.

Klageadgang 
Vedtak gjort av Vestnorsk filmsenter kan påklages ifølge Forvaltningsloven.

Vedtaket kan iflg. Forvaltningslovens bestemmelser §28 og §29 påklages innen 3 uker fra underretning om vedtaket er mottatt. Vestnorsk filmsenters styre er første klageinstans, endelig Klageinstans er Klagenemda for mediesaker (Medieklagenemda).

Klagen skal være skriftlig og inneholde:

  • Referanse til vedtak det klages på
  • Årsak til klagen
  • Endringer som ønskes
  • Dato og signatur

Klage sendes til Vestnorsk filmsenters styre (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.), som jfr. Forvaltningsloven §33, kan omgjøre vedtaket. Om vedtaket opprettholdes forbereder styret saken og sender den til Medieklagenemda.