Sommerfilmfest2015

Se invitasjon for nærmere informasjon, og husk at dere må melde dere på.
Vedlagt er også utlysning av årets minuttfilmkonkurranse

Frist for innlevering av film er fredag 12. juni kl. 12:00

Vi gleder oss!
Med vennlig hilsen fra arrangørene