En unik mulighet til å bli en del av et tverrfaglig nettverk og få en håndplukket mentor som følger deg over et år!

Utlysning av mentorprogram for kulturprodusenter og gründere innen musikk, spill- og filmproduksjon:

 

Om mentorprogrammet

Bergen kommune startet i 2015 et mentorprogram for kulturprodusenter. Formålet med programmet er å styrke produsentleddet innen de frie feltene i Bergensregionen, og gjennom dette videreutvikle Bergen som en produserende kunstby.

I 2015 ble fem erfarne produsenter innenfor fagfeltene musikk, billedkunst, scenekunst og spillproduksjon tildelt mentor, og programmet for denne gruppen avsluttes i mai 2016. Programmet skal videreføres i 2016/17, med noen justeringer.

Mentorprogrammet driftes av seksjon for kunst og kultur i samarbeid med nettverksorganisasjonene Brak, Visp, Proscen, Spillmakerlauget og Vestnorsk filmsenter. Prosjektet gjennomføres med KUP-midler fra Hordaland fylkeskommune, tilskudd fra Norsk kulturråd og midler fra Bergen kommune.

Mentorprogrammets målgruppe i 2016
Deltakerne i mentorprogrammet 2016 må være talentfulle og ha en del erfaring fra kunst- og kulturvirksomhet. De bør ha startet opp eller ha konkrete planer om egen virksomhet, og må også ha et ønske om og behov for videreutvikling ved hjelp av en erfaren mentor. På grunnlag av skriftlig søknad og intervjuer vil 4-6 produsenter få tilbud om å delta i programmet i 2016.

Deltakerne må oppfylle følgende kriterier:
De må kunne definere konkrete mål og behov; hvor de vil med sitt prosjekt eller sin virksomhet i løpet av mentoråret
De må være motivert til å sette av tid til mentorprosjektet
De må tilhøre det frie kunst- og kulturfeltet
De må bo eller ha sitt hovedvirke i Bergen kommune
Søkere som har som målsetning å bygge bærekraftige virksomheter innenfor det frie kunst- og kulturfeltet vil bli prioritert, og søkere med nasjonale eller internasjonale ambisjoner er særlig ønsket.

Søknad
Søknaden må inneholde navn, adresse, CV og en faglig begrunnelse og motivasjon for å delta.

Mentorene
Deltakerne får tildelt hver sin mentor. Det vil være mulig å fremme konkrete ønsker om mentor, eller ønsker om mentorens spisskompetanse. Det åpnes for å hente mentorer utenfor Bergen dersom det kan løses praktisk. På grunnlag av deltakernes innspill vil kommunen i samarbeid med nettverksorganisasjonene finne mentorer som i størst mulig grad er tilpasset den enkelte deltakers behov. Mentoren skal fylle to hovedfunksjoner:

en funksjon som støttespiller og rådgiver
en funksjon som karrieretilrettelegger og døråpner, med vekt på eksponering, nettverksbygging og synlighet.
Når valg av mentor er gjort, vil partene innkalles til møte for å bli enige om konkrete mål for mentorperioden, avklare forventningene til hva mentor kan bistå med, og planlegge hvordan å få mest mulig ut av mentoråret. Begge parter skriver under på en samarbeidsavtale som blant annet spesifiserer et minimum antall møter partene forplikter seg til å ha.

Unik mulighet
Deltakelse i mentorprogrammet er gratis, og inkluderer mentortimer, fellessamlinger, kurstilbud og eventuelle reiser.

Informasjon og søknadsfrist
Seksjon for kunst og kultur ved Elin Sander er tilgjengelig for spørsmål om programmet og søknaden på telefon 55 56 63 95 og epost elin.sander(at)bergen.kommune.no

Frist 27. april
Søknad sendes innen 27. april til klima.kultur.naring(at)bergen.no og med kopi til elin.sander(at)bergen.kommune.no