Det har kommet en liten endring fra 2017. Norsk filminstitutt skal kun behandle søknader til kompetansehevende tiltak i utlandet med en beløpsgrense (totalbudsjett) over kr. 10 000,-. Alle andre søknader sender dere til oss, via Filmsøk.

Vi siterer fra siden vår om Kompetansehevende tiltak - støtteordninger:

For utenlandsreiser: Faller tiltaket inn under prosjekter støttet av Norsk filminstitutt og kostnadene beløper seg til over kr 10 000, sendes søknaden i sin helhet dit, se retningslinjer på www.nfi.no Dersom kostnaden er kr 10 000 eller lavere sendes søknaden til Vestnorsk filmsenter. Blir din søknad om reisestøtte ikke innvilget hos Norsk filminstitutt eller den faller utenfor deres retningslinjer står du også fritt til å søke på nytt hos oss.