Filmsøk.no
Alle former for søknader sendes inn via Filmsøk.no.

Søknadsfrister 2019
(NB! Søknader om kompetansehevende tiltak på over 50.000 kroner har samme frister som filmsøknadene):

Alle formater: Kortfilm, dokumentarfilm og (manusutvikling) langfilm/serier:
Frist 7. januar for behandling i styremøte 20. februar.
Frist 4. mars for behandling i styremøte 24. april.
Frist 6. mai for behandling i styremøte 12. juni.
Frist 12. august for behandling i styremøte 25. september.
Frist 7. oktober for behandling i styremøte 26. november.

 

Hvem kan søke?

Vestnorsk filmsenter retter seg mot den profesjonelle filmbransjen i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland. 

Produksjonsselskapet må i tillegg innfri følgende krav:
1) Ha audiovisuell produksjon som sitt hovedformål
2) Være registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret som produksjonsselskap.

Spesielle prosjekter som ikke oppfyller kriteriene vil unntaksvis kunne motta tilskudd hvis prosjektet har en sterk tematisk tilknytning til Vestlandet og kunne anses å ha stor betydning for regionen.

Hva kan det søkes støtte til?
Vestnorsk Filmsenter gir støtte til alle typer kort og dokumentarfilmprosjekter. Det gis også noe støtte til utvikling av lange formater.

Hva støtter vi ikke?
Oppdragsfilm eller reklamefilm
Filmprosjekter av studenter
Produksjon av spillefilm og TV-drama
Markeds- og lanseringsstøtte, med få unntak (jfr. retningslinjene)

Hva skal med i søknaden?

Prosjektbeskrivelse/synopsis/manuskript

Definert problemstilling og beskrivelse av målet med tilskuddet

Kalkyle for prosjektet

Finansieringsplan

Fremdriftsplan

Nøkkelpersoner i stab med minicv for produsent, regi og manus

Visnings- og distribusjonsplan 
Tekster til bruk i informasjons- og pressemateriale: En "tagline" på maks 25 ord og en pressetekst på maks 120-125 ord. 

Det er også anledning til å legge ved andre vedlegg som er relevante for søknaden.

Om 
kalkyleskjema
Kalkyle for prosjektet skal utarbeides og fylles inn i godkjent kalkyleskjema. Det kan lastes ned fra Norsk Filminstitutts hjemmesider. Se skjema og skjemabruk og trykk på "kalkyleskjema" øverst i artikkelen.

Innføring av EHF-faktura
Som et ledd i digitalisering av våre rutiner skal nå alle tilskuddsmottakere sende EHF-faktura til Vestnorsk filmsenter AS for innvilgede rater, etter at anmodning er godkjent i Filmsøk. Utbetaling kan først finne sted når gyldig faktura foreligger. Vi anbefaler 10 dagers kredittid for å sikre behandlingstid.  

Regelverk og flere nyttige lenker finner du her

Søk filmstøtte

7. oktober
er neste frist!

Har du opplevd kritikkverdige forhold i bransjen?

Les mer