Vestnorsk filmsenter skal styrke kompetansen for filmbransjen på Vestlandet, i dette arbeidet skal det blant annet fokuseres på talentutvikling. Arbeidet ved Vestnorsk filmsenter er fordelt på tiltak for filmskapere på vei inn i den profesjonelle bransjen/semiprofesjonelle og tiltak for barn og unge.

Veiledning – manus
Vestnorsk filmsenter tilbyr manusveiledning på bakgrunn av innsendt manus og gjelder både fiksjon og dokumentarfilm. Tilbudet skal være et lavterskeltilbud og holdes mest mulig uformelt og åpent slik at filmskaperne kan diskutere manus og ideene sine fritt. Manusveiledning er et kompetansehevingstiltak og retter seg både mot uetablerte og erfarne filmskapere

Produsentkurs
Dette er et kurs for produsenter og produksjonsledere innenfor kort- og dokumentarfilm. Gjennom 2 dager skal kurset gi en god forståelse av prosessen rundt det å drifte et filmprosjekt, fra finansiering og produksjonsforberedelse til ferdigstilt film. Herunder søknads- og finansieringsprosessen, ansvars- og rollefordeling mellom produsent og produksjonsleder, kontraktsarbeid og rettighetsklarering, samt noe om lansering og distribusjon. Kurset er et kompetansehevingstiltak og retter seg både mot uetablerte og erfarne filmskapere, med fokus på nyetablerte produsenter.

Vestnorsk filmsenter er samarbeidspartner i FilmLab Norge
FilmLab Norge er et treårig talentutviklingsprogram for filmskapere mellom endt utdanning og profesjonelt virke. Målet for programmet er å tydeliggjøre deltakernes fortellerstemme og styrke talentenes kobling til bransjen. Les mer

TALENT UNG - TILTAK FOR BARN OG UNGE

Vestnorsk filmsenter skal ha en overordnet oversikt over filmtilbud rettet mot barn og unge/unge talenter i regionen. Hvert år settes det av midler til filmtiltak for denne gruppen og Vestnorsk filmsenter ønsker samarbeidspartnere til ulike tiltak. Tiltak for aldersgruppen 15 til 25 og tiltak på fritid vil bli prioritert. Les mer